Předseda společenství

Profesionální předseda společenství (jednočlenný statutární orgán) ve spolupráci s Kontrolní komisí ze členů společenství vlastníků

DOZVĚDĚT SE VÍCE

Předseda výboru

Profesionální předseda výboru je členem kolektivního statutárního orgánu, jehož dalšími členy jsou vlastníci zvolení shromážděním

DOZVĚDĚT SE VÍCE

Člen výboru

Výbor je složen z předsedy a člena výboru z řad členů společenství vlastníků a naše profesionální zastoupení je v roli člena výboru

DOZVĚDĚT SE VÍCE

Hledáte profesionální řízení společenství vlastníků?

Nepochybujeme o tom, že dobře fungující výbor obsazený členy SV je nejlepším řešením. Přesto jsou dva typické případy, kdy je obsazení statutárního orgánu profesionálem vhodné.

1.

Po výstavbě nového domu nebo privatizaci bytového domu se vlastníci ještě neznají. SV při vzniku nemá finanční prostředky a jsou specifické úkoly pro tuto fázi.

2.

Po určité době je obtížné najít kandidáty na členy statutárního orgánu z řad vlastníků. Práce je časově náročná, klade vysoké nároky na odbornost a odpovědnost.

O nás


Vy bydlíte, my se staráme

Předseda společenství

Společnost Předseda společenství s.r.o. vznikla v roce 2018 na základě poptávky po profesionálním řízení společenství vlastníků a specializuje se na zastupování SV ve statutárním orgánu.
Poskytuje zastupujícím osobám potřebné zázemí, pojištění odpovědnosti za škodu, právní servis, metodiky a dohlíži na jejich činnost.

Stavíme na profesionálech se znalostí právní úpravy, ekonomiky, účetnictví, technického zabezpečení a řízení SV, kteří se plně věnují práci ve statutárních orgánech SV. Zkušenosti získali při dlouholetém působení ve správních společnostech a problematiku SV opravdu znají.


Přispíváme ke štěstí
a pohodě mezi lidmi

Jiří Pechoč, profesionální předseda společenství.
Z podstaty věci jsem nezávislý a zodpovědný vůči všem vlastníkům. Má práce je primárně o péči řádného hospodáře, který nesupluje funkci správní firmy, účetního, právníka, uklízečky apod., ale dohlíží nad všemi těmito procesy a vybírá vždy nejvýhodnější řešení pro společenství.

Jakub Martinek, profesionální předseda společenství.
Mám dlouholeté zkušenosti s vedením agendy související se správou bytových domů a vedením společenství vlastníků. Věřím, že naší činností můžeme významně přispět ke klidu, pohodě a spokojenosti společenství, kde často vznikají zbytečná nedorozumění mezi jednoltivými vlastníky, nebo mezi členy statutárních orgánů.

Naše nabídka


Zastupujeme společenství vlastníků ve statutárním orgánu

Výkon funkce předsedy společenství

Převzetí odpovědnosti vyžaduje různé činnosti, čas na jednáních, setkáních s vlastníky, v kanceláři a zejména zkušenosti a profesionalitu.

Převzetí odpovědnosti za společenství vlastníků

Při výkonu funkce přebíráme komplexní odpovědnost za správu SV a odpovědnost za způsobené škody, které občanský zákoník značně rozšířil proti předchozí úpravě.

Organizace shromáždění vlastníků

Přípravě shromáždění věnujeme velkou pozornost. Zahrnuje to přípravu podkladů, pozvánky, řízení shormáždění, vyhotovení zápisu, podávání návrhů změn do Obchodního rejstříku a ukládání listin do Sbírky.

Přispívání k lepší „atmosféře“ v celém společenství

Přestože mají všichni vlastníci stejná práva a povinnosti, dochází občas k nedorozuměním. Případné neshody se snažíme řešit osobně a dbáme přitom na respektování práv, potřeb a názorů všech vlastníků.

A mnoho dalšího...

Ve společenství vlastníků je řada interních a externích vztahů. Často se využívá služeb správcovské společnosti a dalších dodavatelů pro plnění povinností při správě domu. Všechny vztahy je nutné řídit a kontrolovat.

profesionální předseda SVJ

Předseda není správce

Statutární orgán odpovídá za správu domu a pozemku, ale většinu prací spojených se správou domu zajišťuje na základě dodavatelských vztahů, včetně příkazní smlouvy se správcovskou společností. Hlavním úkolem statutárního orgánu je řízení, kontrola a rozhodování o záležitostech společenství.

Správce není předseda

V poslední době se můžete setkat s tím, že správcovská společnost nabízí současně výkon funkce ve statutárním orgánu společenství. V situaci, kdy jeden subjekt je současně správcem a statutárním orgánem společenství, dochází nebo může docházet ke konfliktu zájmů. Nenabízíme činnosti typické pro správcovské společnosti.

Formy spolupráce


předseda SVJ

Co je to „profesionální předseda SV“ ?

Novelizovaný občanský zákoník umožnil výkon staturáního orgánu SV také nečlenům SV a právnickým osobám. Profesionálním předsedou SV je většinou právnická osoba, kterou při výkonu funkce zastupují odborníci se znalostí správy nemovitosti, právní úpravy, ekonomiky, účetnictví a zejména řízení SV.
Odměna za profesionální zastoupení se řídí stejnými pravidly, jako pro členy společenství - schvaluje ji shromáždění. O odměně se jedná individuálně podle velikosti SV, podle podmínek v SV, stavu nemovitosti a zahrnuje mimo práce i převzetí odpovědnosti.

Předseda společenství

Předseda společenství je jednočlenným statutárním orgánem SV. V tomto uspořádání se předpokládá spolupráce s kontrolní komisí nebo revizorem, kteří jsou členy společenství. Pro toto upořádání je někdy potřebné upravit stanovy.
Typická odměna pro středně velké SV (30 jednotek) je 7 500 Kč měsíčně.

Předseda výboru

Externí předseda výboru aktivně řídí společenství a spolupracuje při tom s dalšími členy výboru z řad členů společenství.
Typická odměna (30 jednotek) je 5 000 Kč měsíčně.

Člen výboru

Předsedou výboru, připadně místopředsedou, jsou vlastníci a aktivně řídí společenství. Externí člen výboru má zejména metodickou a poradní funkci, kontroluje někdy složité vztahy se správní společností.
Typická odměna (30 jednotek) je 3 800 Kč měsíčně.

Naše reference